Kính gửi: Các quý vị cổ đông CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Năng lượng Vinaconex xin trân trọng gửi tới các quý vị Cổ đông Danh sách trích ngang ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Trân trọng cảm ơn!